Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Zmiana rozmiaru czcionki:

 

Gmina Dalików wydłuża termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit).

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek i załączniki należy wypełnić, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, zeskanować i przesłać na adres e-mail: sekretariat@dalikow.eu

 

do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Mieszkańcy, którzy złożą wniosek są zobowiązani do wpłaty zadatku w kwocie 200,00 zł 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Urząd Gminy w Dalikowie,

Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział w Poddębicach Filia w Dalikowie

Nr rachunku bankowego: 36 9263 0000 3020 4769 2003 0003

Kwota: 200 zł

Tytuł wpłaty: azbest 2020

 

Planowane dofinansowanie wyniesie do 90 % wartości netto kosztów realizacji zadania, pozostała część zostanie sfinansowana ze środków wpłaconych przez mieszkańców.

Planowany termin usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji to wrzesień 2020 r.

 

Dofinansowanie obejmuje koszty:

- demontażu wyrobów zawierających azbest

- przygotowania wyrobów zawierających azbest do transportu

- transportu wyrobów zawierających azbest

- unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie NIE obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Do wniosku wymagane są następujące załączniki:

- tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane są wyroby zawierające azbest (np. odpis z ksiąg wieczystych, odpis aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, numer elektronicznej księgi wieczystej)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania (dotyczy tylko nieruchomości, do których prawo własności posiada kilka osób)

- zgłoszenie robót budowlanych do nadzoru budowlanego lub decyzja na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (dotyczy tylko mieszkańców, którzy mają eternit na dachu

- oświadczenie o demontażu wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie (dotyczy tylko mieszkańców, którzy w tej chwili mają eternit na dachu i nie chcą czekać z jego zdjęciem do września)

- informacja o wyrobach zawierających azbest - przygotowana w oparciu o Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (dotyczy wszystkich wyrobów zawierających azbest, które posiada mieszkaniec na terenie gminy Dalików, nie tylko zgłaszanych w tym roku do zabrania)

 

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania będzie pozyskanie przez Gminę Dalików środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Dalikowie:  tel. (43) 678-01-83

 Wniosek i załączniki do pobrania:

 WNIOSEK

OŚWIADCZENIE (współwłasność)

OŚWIADCZENIE (demontaż we własnym zakresie)

 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA  WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Klauzula informacyjna dla dofinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików reprezentowana przez Wójta – P. Radosława Arkusza.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Urzędzie Gminy w Dalikowie jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska, „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., w uchwale nr 13/10 Rady Gminy Dalików z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dalików na lata 2010-2032 oraz w uchwale nr 116/2 Rady Gminy Dalików z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie z tytułu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym Administratora, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu nieruchomości, numeru telefonu oraz adresu e-mail będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Dalików. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –
    w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.