Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Zmiana rozmiaru czcionki:

 Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Urząd Gminy Dalików informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy i zbiorników bezodpływowych.
    Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Tel. kontaktowy 43/678-01-23 wew. 23.
    Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
    Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Wymagane dokumenty:
•   wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
•  kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
•    kopia certyfikatu, dokumentacji technicznej opisującej zasady funkcjonowania oczyszczalni;
•  dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.
 (Wzór oświadczenia poniżej).

Opłaty skarbowe:
•    opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
•    opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Dalików (Nr konta 36 9263 0000 3020 4769 2003 0003) lub w kasie Urzędu Gminy.

Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 poz. 1827), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego tj. wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce składania dokumentów:
•    Urząd Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, (sekretariat lub pokój Nr 29) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  
 
Podstawa prawna:
•    152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672).
•    2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880).
•    art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Oświadczenie zgłaszającego instalację
 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego
nieczystości płynnych do ewidencji gminnej