Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Zmiana rozmiaru czcionki:

UCHWAŁA NR XI/50/2015
RADY GMINY DALIKÓW
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości stawki tej opłaty


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593, z 2015 r. poz.87, poz.122) Rada Gminy Dalików, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości:
1) 8 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 13 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 150/13 Rady Gminy Dalików z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 2564).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015 r.

 

PLIK DO POBRANIA