Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm
Zmiana rozmiaru czcionki:

INFORMACJA
dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.

W związku z przeprowadzanymi w tym roku wyborami ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Pani Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu podała ustaloną przez Kolegium Sądu Okręgowego w Sieradzu, liczbę ławników wybieraną przez Radę Gminy Dalików:
Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Łasku
w sprawach rodzinnych -1 ławnik
Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli  
w sprawach z zakresu prawa pracy -1 ławnik.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
2)jest nieskazitelnego charakteru
3)ukończył 30 lat
4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
5)nie przekroczył 70 lat
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy  na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)duchowni,
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej
8)funkcjonariusze  Służby Więziennej
9)radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1)prezesi właściwych sądów,
2)stowarzyszenia,
3)inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
4)co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia która jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.   w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 Nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia (formularz) na ławnika można otrzymać w Urzędzie Gminy w Dalikowie w Sekretariacie lub w Biurze Rady pokój nr 6 w godzinach 7.30-15.30.
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dalikowie www.dalikow.eu – oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli  dołącza się również  listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu, Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.            

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dalikowie 7.30 -15.30 w Sekretariacie lub w Biurze Rady Gminy.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zasady wyboru ławników na kadencję 2020-2023 w Urzędzie Gminy w Dalikowie
 INFORMACJA
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121,poz.693)
Oświadczenia.
Lista osób zgłaszających.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych